การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน มีความสำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง

หลายหน่วยงานและองค์กรมีการตรวจสอบและซักประวัติของบุคลากรที่จะเข้าไปทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของสุขกายที่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ซึ่งจะต้องตรวจอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย  

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำคัญอย่างไร  

สร้างความมั่นใจให้ทางบริษัทว่า จะมีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลรอบข้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการจัดทำขึ้นเฉพาะในบางบริษัทหรือบางองค์กรที่ต้องการสร้าง ภาพลักษณ์การทำงานและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ในช่วงที่ปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ในบางองค์กรจะมีการตรวจหาเชื้อไวรัส HIV แต่เป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านการยินยอมจากลูกจ้างเสียก่อน  

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง  

  • ซักประวัติ เป็นด่านแรกที่จะต้องพบเจอในการตรวจสุขภาพ เพื่อการสันนิษฐานเบื้องต้น ซึ่งจะมีประโยชน์ทำให้แพทย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปประกอบคำวินิจฉัยร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ โดยจะเริ่มตั้งแต่โรคประจำตัว ความสัมพันธ์ ยาที่ใช้ อาหารที่รับประทาน อาชีพการงาน และสภาวะอารมณ์ ที่จะมีส่วนทำให้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย  
  • ตรวจวัดชีพจร เป็นค่าสัญญาณที่จะตรวจจับระดับความดันเลือด เพื่อการพิจารณาภาพรวมของสุขภาพว่า ทำงานปกติหรือไม่ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพหลายอย่าง เช่น ความดัน เบาหวาน อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติ เป็นต้น  
  • ตรวจสุขภาพโดยรวม เป็นขั้นตอนการวินิจฉัยและทำการตรวจสอบ เพื่อหาความผิดปกติจากอาการที่แสดงออกภายนอก ได้แก่ การตรวจสายตา ตรวจหน้าอก ตรวจช่วงท้อง ตรวจการทำงานของระบบประสาท และตรวจความสมบูรณ์อื่น ๆ ของอวัยวะภายในร่างกาย นอกจากนั้นในกรณีที่พบว่าอาจมีความปกติเกิดขึ้นภายใน ก็จำเป็นต้องมีการดำเนินการตรวจแบบเฉพาะของโรคนั้น ๆ   
  • ตรวจหาสารเสพติด มีลักษณะการตรวจที่หลากหลาย ตั้งแต่การตรวจปัสสาวะเพื่อหาเมทแอมเฟตามินและแอมเฟตามิน หรือบางสารเสพติดสามารถตรวจพบได้ในเลือด เส้นผม และเล็บ เป็นต้น  
  • เข้าห้องตรวจ เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบสัญญาณของโรคต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบภายใน โดยจะใช้วิธีการเจาะเลือด เช่น โรคเบาหวาน ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โรคหัวใจเพราะความดันระดับคอเลสเตอรอล ค่าการทำงานของไต ค่าระดับฮอร์โมน เป็นต้น  

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นสิ่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ เพราะจำเป็นต้องมั่นใจว่า บุคคลทำงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง เช่น ในบริษัทที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย บุคลากรก็จะต้องได้รับการตรวจโรคติดต่อเรื้อรังและสุขภาพในด้านอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการทำงาน เป็นต้น  

Leave a Reply

Your email address will not be published.