Day: December 23, 2021

เครื่อง คัด ข้าวเปลือก

เครื่องคัดข้าวเปลือก ดีไหม ทำไมภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรต้องให้ความสำคัญเครื่องคัดข้าวเปลือก ดีไหม ทำไมภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรต้องให้ความสำคัญ

เครื่องคัดข้าวเปลือก เครื่องจักรที่ทันสมัย ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น อุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่างๆ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวอาจทำให้มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากับข้าวเปลือกไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ดิน เศษหญ้า เศษหิน เศษฟาง  ฯลฯ จะดีกว่าไหมถ้าไม่ต้องใช้แรงงานคนในการนั่งคัดที่ล่าช้าและล้าสมัย ดังนั้น เครื่องคัดข้าวเปลือก จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ข้าวไทย มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกและคนไทยของเราก็มีประวัติศาสตร์ด้านการปลูกข้าวมาอย่างยาวนาน สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ข้าวไทย ...